15 de enero de 2014

Estimada Mª José ... recuerda que aunque a veces hay malas experiencias, nunca debes retroceder ni rendirte, quien persevera alcanza.
Joan Busquets i Verges. Exmaqui libertario del Berguedá 28/12/2013
"Muero contento, porque equivocado o no, muero por una idea" Manuel Barreiro dos días antes de ser fusilado 12/3/1939

domingo, 6 de diciembre de 2009

Carta aberta ó alcalde de Vigo Abel Caballero

Sr. Alcalde de Vigo Abel Caballero

Praza do Rei, 1. Vigo


Como fillo dun asesinado polo franquismo, quero expresarlle a miña indignación polas declaracións que vostede fixo a un xornal desta cidade para xustificar a prohibición da colocación, por parte da “Asociación Viguesa pola Memoria do 36”, dunha placa de pedra na porta principal do Cemiterio de Pereiró, para honrar ás 740 vítimas do franquismo alí soterradas.


Dí vostede que leva 35 anos visitando e honrando ás vítimas do franquismo e que outros comezaron hai só 10 anos.


Eu, e moitos mais coma mín, comezamos hai 73 anos a honrar e chorar polos nosos pais; anos nos que sufrimos o desprezo e o esquecemento do crime que con eles se cometeu e aínda hoxe estamos a reclamar xustiza.


En cambio, hai 35 anos vostede nen sequera era membro do Partido Socialista no que se infiltrou somentes para facer a súa carreira persoal e vivir da política o resto da vida.


Nacido e criado nunha familia acomodada, das chamadas do “bando vencedor”, vostede non sabe o que é pasar fame. Foi educado en bos colexios e puido acceder á Universidade, namemtres que nós, os fillos dos asasinados e represaliados polo franquismo, tivemos que ir traballar antes da idade regulamentaria para axudar á familia a subsistir nunha sociedade que nos era hostil. ¿Qué leccións nos quere dar vostede?


Pero non quero falar do seu pasado ou da súa vida privada; o que quero é dar a coñecer por medio desta carta aberta o seu proceder como Alcalde de Vigo e membro dun partido chamado de esquerda no tocante á recuperación da Memoria Histórica nesta cidade.


O único que fixo ó respecto foi crear unha Comisión pola Memoria Histórica só para controlala, xa que vostede non a convoca dende hai mais de dous anos, a pesar de terllo solicitado de xeito reiterado.


Empeñado máis en agradar á dereita e á igrexa, que en cumplir coa Lei de Memoria Histórica e facer xustiza coas vítimas do franquismo e as súas familias, vostede négase rotundamente a retirar a Cruz dos Caidos dó Castro, símbolo eminentemente franquista levantado para honrar ós “Caídos por Dios y por España”, involucrando a Deus nos seus crimes coma se él tamén fose fascista.


A única razón para que iso siga alí, a estas alturas da Democracia, é que vostede séntese feliz contemplando tódalas mañás dende o seu despacho a ese adefesio de formigón, vergoña e provocación dunha sociedade civilizada e democrática. Non hai outra razón válida.


E agora négase a dalo permiso para colocar unha placa de pedra na porta principal do Cemiterio de Pereiró, en memoria das 740 vítimas do franquismo soterradas nese cemiterio, entre os que están destacados membros do Partido Socialista, entre eles Enrique Heraclio Botana cuxas históricas palabras no derradeiro intre da súa vida, pronunciadas con toda valentía e dignidade diante do pelotón de fusilamento deberían de encher de orgullo a todo socialista. Non foi así, xa que en vez de procurar que todo o mundo as lera poñéndoas nun lugar visible preferen escondelas no chamado Cemiterior Civil como facían naquel tempo cós “rojos”, para que non se vexa, non se lea e non se coñeza a historia.


¿Por qué ten medo de que se coñeza a verdade, Sr. Caballero?


Pobre Enrique Heraclio Botana, si levantara a cabeza e vise cómo despois de 73 anos as actas dos seus procesos que él pensaba que se ían revisar seguen igual como as deixaron: “traición a la patria”, “rebelión militar”, “desafectos al régimen”, etc…


A placa vaise colocar na entrada principal do Cemiterio de Pereiró cando vostede xa non pinte nada nesta cidade; xa lle queda pouco. Entón poderá presentarse diate dos “seus” orgulloso e coa sensación do deber cumplido por non retirar a Cruz do Castro, non quitar as placas dos “Caidos por Dios y por España” das igrexas e non permitir colocar unha placa na porta do Cemiterio de Pereiró, para honrar ás vítimas do franquismo.


Con socialistas coma vostede non se necesita ó PP.


O Partido Socialista “cala e outorga”.
Asociación Viguesa pola Memoria do 36
--------------------------------------------------------------------
Sr. Alcalde de Vigo Abel Caballero
Praza do Rei, 1. Vigo
Como hijo de un asesinado por el franquismo, quiero expresarle mi indignación por las declaraciones que usted hizo a un periódico de esta ciudad para justificar la prohibición de la colocación, por parte de la "Asociación Viguesa por la Memoria del 36", de una placa de piedra en la puerta principal del Cementerio de Pereiró, para honrar a las 740 víctimas del franquismo allí enterradas.
Díce usted que lleva 35 años visitando y honrando a las víctimas del franquismo y que otros comenzaron hace sólo 10 años.
Yo, y muchos mas como yo, comenzamos hace 73 años a honrar y llorar a nuestros padres; años en los que sufrimos el desprecio y el olvido del crimen que con ellos se cometió y aun hoy estamos reclamando justicia.
En cambio, hace 35 años usted ni siquiera era miembro del Partido Socialista en el que se infiltró solamnete para hacer su carrera personal y vivir de la política el resto de la vida.
Nacido y criado en una familia acomodada, de las llamadas del "bando vencedor", usted no sabe lo que es pasar hambre. Fue educado en buenos colegios y pudo acceder a la Universidad, mientras que nosotros, los hijos de los asesinados y represaliados por el franquismo, tuvimos que ir a trabajar antes de la edad reglamentaria para ayudar a la familia a subsistir en una sociedad que nos era hostil. ¿Qué lecciones nos quiere dar usted?
Pero no quiero hablar de su pasado o de su vida personal; lo que quiero es dar a conocer por medio de esta carta abierta su proceder como Alcalde de Vigo y miembro de un partido llamado de izquierda en lo tocante a la recuperación de la Memoria Histórica en esta ciudad.
El único que hizo al respeto fue crear una Comisión por la Memoria Histórica sólo para controlarla, ya que usted no la convoca desde hace mas de dos años, a pesar de habérselo solicitado de manera reiterada.
Empeñado más en agradar a la derecha y a la iglesia, que en cumplir con la Ley de Memoria Histórica y hacer justicia con las víctimas del franquismo y sus familias, usted se niega rotundamente a retirar la Cruz de los Caidos del Castro, símbolo eminentemente franquista levantado para honrar a los "Caídos por Dios y por España", involucrando a Dios en sus crímenes como si él también fuera fascista.
La única razón para que eso siga allí, a estas alturas de la Democracia, es que usted se siente feliz contemplando todas las mañanas desde su despacho ese adefesio de hormigón, vergüenza y provocación de una sociedad civilizada y democrática. No hay otra razón válida.
Y ahora se niega a dar permiso para colocar una placa de piedra en la puerta principal del Cementerio de Pereiró, en memoria de las 740 víctimas del franquismo enterradas en ese cementerio, entre los que están destacados miembros del Partido Socialista, entre ellos Enrique Heraclio Botana cuyas históricas palabras en el último momento de su vida, pronunciadas con toda valentía y dignidad delante del pelotón de fusilamiento deberían de llenar de orgullo a todo socialista. No fue así, ya que en vez de procurar que todo el mundo las haya leído poniéndolas en un lugar visible prefieren esconderlas en el llamado Cementerio Civil como hacían en aquel tiempo que los "rojos", para que no se vea, no se léela y no se conozca la historia.
¿Por qué tiene miedo de que se conozca la verdad, Sr. Caballero?
Pobre Enrique Heraclio Botana, sí hubiera levantado la cabeza y viese cómo después de 73 años las actas de sus procesos que él pensaba que se iban a revisar siguen igual como las dejaron: "traición a la patria", "rebelión militar", "desafectos al régimen", etc...
La placa se va a colocar en la entrada principal del Cementerio de Pereiró cuando usted ya no pinte nada en esta ciudad; ya le queda poco. Entonces podrá presentarse delante de los "suyos" orgulloso y con la sensación del deber cumplido por no retirar la Cruz del Castro, no quitar las placas de los "Caidos por Dios y por España" de las iglesias y no permitir colocar una placa en la puerta del Cementerio de Pereiró, para honrar a las víctimas del franquismo.
Con socialistas como usted no se necesita al PP.
El Partido Socialista "calla y otorga".
Asociación Viguesa pola Memoria do 36
(Traducción ABF)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++