15 de enero de 2014

Estimada Mª José ... recuerda que aunque a veces hay malas experiencias, nunca debes retroceder ni rendirte, quien persevera alcanza.
Joan Busquets i Verges. Exmaqui libertario del Berguedá 28/12/2013
"Muero contento, porque equivocado o no, muero por una idea" Manuel Barreiro dos días antes de ser fusilado 12/3/1939

viernes, 9 de abril de 2010

Acte en memòria i desgreuge de les víctimes del franquisme soterrades a les fosses de València. No al monólit als feixistes sobre la fossa

CATALÀ/CASTELLANO

Adhesions: envieu un correu a forumperlamemoria@nodo50.org

Diumenge 18 d'abril de 2010 a les 12 hores. Porta principal del Cementeri general de València

No al monòlit als feixistes sobre la fossa comuna

Han passat 35 anys des de la mort del genocida Francisco Franco, peròmalgrat tant de temps transcorregut, l'estat espanyol d'aquesta democràciaformal, mai no ha assumit la seua responsabilitat de cercar i recuperarles despulles de les víctimes del genocidi, de rehabilitar-lesjurídicament i de jutjar els responsables i col·laboradors d'aquellaterrible repressió que causà centenars de milers de morts, com aixídenuncia, fins i tot, Amnistia Internacional.
Però no es conformen a mantenir aquesta situació ignominiosa. Enguany,malgrat l'oposició de tantes persones i entitats, hem hagut d'assistir,per la força del poder i de l'estat, i en el súmmum de l'escarni, insult imanca de respecte a la memòria de les víctimes, a la instal·lació enaquesta fossa comuna de la Secció 7a Dreta, d'un monòlit als feixistessabent que sota aquesta terra foren soterrades milers de les seuesvíctimes. Amb el seu lema "en memòria dels que donaren la vida perl'Espanya que creien millor" posen en un mateix pla les víctimes i elsseus botxins, els criminals defensors del feixisme i del totalitarisme iels que caigueren defensant la llibertat, el bé comú i la legalitatconstitucional.
Aquest fet abominable ha sigut possible gràcies a la legislació que patima l'estat espanyol, que permet fer apologia del feixisme, cosa que nosucceeix als països d'estructura democràtica, on fets com la instal·laciód'aquest monòlit suposa penes de presó per als que directament o indirectahi han estat implicats.
És per això que els i les signants d'aquest manifest exigim:
- Que es respecten les lleis internacionals que criminalitzenl'apologia del feixisme i que es retire immediatament el monòlit.
- Que no s'insulte ni s'ofenga la memòria de les víctimes, i quees conserve l'espai d'aquesta fossa perquè el dia en què canvien lescondicions polítiques i judicials de l'estat espanyol, es puga investigari conèixer el vertader abast de la repressió franquista a València.
- Que s'anul·len la Llei d'Amnistia de 1977 i la de la MemòriaHistòrica de 2007, per ser lleis de punt final, que a més de norehabilitar les víctimes, protegeixen els genocides i estan servint perquèla pràctica totalitat de la judicatura espanyola arxive les denúncies pera investigar els crims franquistes i condemnar els culpables.
- Que l'estat espanyol assumisca el seu deure d'exhumar les fossescomunes judicialment i d'investigar els crims del franquisme i notransferisca la seua responsabilitat als familiars dels represaliats i ales associacions

Veritat, Justícia i Reparació

Castellano

ACTO EN MEMÒRIA Y DESAGRAVIO DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO ENTERRADAS ENLAS FOSAS COMUNES DEL CEMENTERIO GENERAL DE VALENCIA
No al monolito a los fascistas sobre la fosa común

Domingo 18 de abril de 2010 a las 12 horas. Puerta principal delCementerio general de Valencia

Han pasado 35 años desde la muerte del genocida Francisco Franco, pero apesar de tanto tiempo transcurrido, el estado español de esta democraciaformal, nunca ha asumido su responsabilidad de buscar y recuperar losrestos de las víctimas del genocidio, de rehabilitarlas jurídicamente y dejuzgar a los responsables y colaboradores de aquella terrible represiónque causó cientos de miles de muertos, como así denuncia, incluso,Amnistía Internacional.
Pero no se conforman con mantener esta situación ignominiosa. Este año, apesar de la oposición de tantas personas y entidades, hemos tenido queasistir, por la fuerza del poder y del estado y en el colmo del escarnio,insulto y falta de respeto a la memoria de las víctimas, a la instalaciónen esta fosa común de la Sección 7ª Derecha, de un monolito a losfascistas a sabiendas de que bajo esta tierra fueron enterradas miles desus víctimas. Con su lema "en memoria de los que dieron su vida por laEspaña que creían mejor" ponen en un mismo plano a las víctimas y a susverdugos, a los criminales defensores del fascismo y del totalitarismo y alos que cayeron defendiendo la libertad, el bien común y la legalidadconstitucional.
Este hecho abominable ha sido posible gracias a la legislación quepadecemos en el estado español, que permite hacer apología del fascismo,lo que no sucede en los demás países de estructura democrática, en los quehechos como la instalación de este monolito supone penas de cárcel paralos que directa o indirectamente han estado implicados.
Es por ello que las y los firmantes de este manifiesto exigimos:
- Q ue se respeten las leyes internacionales que criminalizan laapología del fascismo y que se retire de inmediato el monolito.
- Que no se insulte ni se agravie la memoria de las víctimas yque se conserve el espacio de esta fosa para que el día en que cambien lascondiciones políticas y judiciales en el estado español se puedainvestigar y conocer el verdadero alcance de la represión franquista enValencia.
- Que se anulen la leyes de Amnistía de 1977 y de la MemoriaHistórica de 2007, por ser leyes de punto final, que además de norehabilitar a las víctimas protegen a los genocidas y están sirviendopara que la práctica totalidad de la judicatura española archive lasdenuncias para investigar los crímenes franquistas y condenar a losculpables.
- Que el estado español asuma su deber de exhumar las fosascomunes judicialmente y de investigar los crímenes del franquismo.y notransfiera su responsabilidad a los familiares de los represaliados y alas asociaciones.
Verdad, Justicia y Reparación

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++